Naamrecht

Het recht op een naam ligt vastgelegd in verschillende verdragen en bovendien in artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek. De functie van de naam is het individualiseren van een persoon. Dit houdt in dat het een middel is ter identificatie van een persoon.

Over het algemeen verkrijgt men zijn namen bij de geboorte, doordat degene die de geboorte aangeeft, de namen doorgeeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hoogstwaarschijnlijk heeft ook u uw naam op die manier verkregen.

Voornaam

In principe bent u vrij om een voornaam uit te kiezen voor uw kind. Slechts indien de ambtenaar van de burgerlijke stand van mening is dat een voornaam ongepast is of overeenkomt met een bestaande achternaam (tenzij deze achternaam ook een gebruikelijke voornaam is) zal hij bij aangifte van geboorte deze naam weigeren. Denk hierbij aan scheldwoorden, bespottelijke namen of een naam die bestaat uit veel namen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u zelf op latere leeftijd graag uw voornaam wil wijzigen. Dit is mogelijk. U moet in dat geval een verzoekschrift indienen bij de rechter waarin u vraagt om wijziging, toevoeging of schrapping van een voornaam. Voor deze procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. LINK Advocaten kan u helpen bij een dergelijke procedure.

Wie wij zijn »

Achternaam

De ouders van een kind kunnen één van hun beider achternamen kiezen als achternaam voor het kind. De keuze die ouders voor hun eerste kind doen, geldt voor alle volgende kinderen van deze ouders. De ratio hiervan is dat de eenheid van de naam binnen een gezin gewaarborgd dient te worden. Indien uw met een nieuwe partner een kind krijgt dan hoeft dit kind niet dezelfde achternaam te krijgen als zijn halfbroer of halfzus uit uw eerdere relatie.

Indien met elkaar gehuwde ouders geen keuze maken dan krijgt het kind de achternaam van de vader. Maken ouders die niet gehuwd zijn, maar waarbij de vader het kind wel heeft erkend, geen keuze, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder.

De achternaam (van het kind) veranderen kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Een aanvraag voor een wijziging van een achternaam dient u in bij Justis.

Wetsvoorstel

Op 29 januari 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin de regering wordt verzocht een wetsvoorstel in te dienen waarmee de dubbele geslachtsnaam (achternaam) mogelijk wordt gemaakt. Zodra hier meer informatie over bekend is zullen wij u hierover informeren op onze website onder het kopje ‘nieuws’.

Voor meer informatie over het naamrecht of wijzigen van uw naam kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Contact »