Onregelmatige inkomsten: wat zijn de gevolgen voor partneralimentatie?

07 / 04 / 2020 Sophie Zeilstra

Partneralimentatie is een financiële onderhoudsplicht die kan ontstaan na een echtscheiding.

Sinds 1 januari 2020 is de duur van partneralimentatie in beginsel de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Hierop gelden enkele uitzonderingen waarover u meer kunt lezen in onze blog: Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer.

Indien partneralimentatie is overeengekomen of vastgesteld door de rechter, betaalt de alimentatieplichtige (degene die een substantieel hoger inkomen heeft dan de ander) maandelijks een bedrag aan de alimentatiegerechtigde om (gedeeltelijk) te voorzien in diens levensonderhoud.

De hoogte van de partneralimentatiebijdrage wordt aan de hand van de criteria behoefte en draagkracht bepaald. Voor het berekenen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt rekening gehouden met relevante omstandigheden, zoals het inkomsten- en uitgavenpatroon tijdens het huwelijk. Als de behoefte is bepaald, wordt vastgesteld wat de aanvullende behoefte aan een bijdrage is, na aftrek van de eigen inkomsten van de alimentatiegerechtigde. Voor het bepalen van de draagkracht zijn het inkomen en de relevante lasten van de alimentatieplichtige van belang.

Maar hoe zit het als de alimentatieplichtige onregelmatige inkomsten heeft? Bijvoorbeeld omdat hij of zij zzp’er is. Hoe wordt de hoogte van alimentatie dan bepaald?

Berekening inkomsten zzp’er

De berekening van de hoogte van het alimentatiebedrag is over het algemeen complexer als de alimentatieplichtige een zzp’er is.

Ten eerste dient namelijk bepaald te worden wat zijn inkomen is. Als maatstaf voor een zzp’er wordt vaak als inkomen gehanteerd: het gemiddelde bedrag waarvan werd geleefd uit de winst van het bedrijf van de afgelopen drie jaar.

Daarnaast kan gekeken worden naar het bedrag dat is achtergebleven in de onderneming waar ook van geleefd kan worden, zoals eventuele opgepotte winsten. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de verwachtingen voor de onderneming voor de komende jaren en eventuele reserveringen, zoals een reservering voor het pensioen en voor arbeidsongeschiktheid.

Omdat elke zzp’er te maken heeft met een bepaalde onzekerheid over het inkomen, dient per situatie beoordeeld te worden hoe de hoogte van het inkomen het beste berekend kan worden. Het is daardoor mogelijk dat niet het gemiddelde bedrag over drie jaar als maatstaf wordt gehanteerd, maar juist over een langere periode. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de zzp’er in het verleden veel fluctuaties in zijn inkomen heeft gekend.

Hof-norm

Voor de berekening van de behoefte van de alimentatiegerechtigde, wordt vaak de zogenaamde Hof-norm gehanteerd. Dit houdt in dat 60% van het totale gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen wordt aangemerkt als de behoefte aan partneralimentatie. Er wordt 60% gehanteerd in plaats van 50% omdat het leven als alleenstaande duurder is.

Van dit bedrag wordt ook nog het eventuele inkomen van de alimentatiegerechtigde afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is de hoogte van de aanvullende behoefte. Vervolgens dient te worden beoordeeld of  de draagkracht van de alimentatieplichtige voldoende is om in die aanvullende behoefte te voorzien.

Voor een zzp’er kan dit betekenen dat hij met zijn huidige inkomen voldoende draagkracht heeft, maar dat hij door lagere omzet en winst in voorgaande jaren toch minder alimentatie hoeft te betalen, of juist andersom.

Als de afspraken over de hoogte van de alimentatie eenmaal zijn vastgelegd in een door partijen ondertekend convenant, dan kan de alimentatie niet zomaar gewijzigd worden.

Wijzigen partneralimentatie

Er kunnen situaties ontstaan waardoor er aanleiding is om de hoogte van het partneralimentatiebedrag te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als het inkomen van een van de ex-partners wijzigt, waardoor de behoefte aan partneralimentatie daalt of de draagkracht van de alimentatieplichtige stijgt.

Als de behoefte of draagkracht verandert, kunt u met uw ex-partner nieuwe afspraken maken over de hoogte van alimentatie. Hiervoor kunt u eventueel een herberekening laten maken door en familierechtadvocaat. Als u er in onderling overleg niet uitkomt, dan kan een familierechtadvocaat namens u een procedure opstarten voor het wijzigen van de alimentatiebijdrage.

Naast wijzigingen ten aanzien van de hoogte van de alimentatie, kan het ook voorkomen dat een alimentatieverplichting eindigt, bijvoorbeeld doordat de alimentatiegerechtigde opnieuw gaat samenwonen. Lees meer in onze blog: Ex-echtgenoot gaat samenwonen: wijzigt de partneralimentatie?

Familierechtadvocaat

Heeft u nog vragen over het berekenen van partneralimentatie bij een onregelmatig inkomen?

Of bent u op zoek naar een ervaren familierechtadvocaat voor het verhogen of verlagen van de huidige alimentatiebijdrage?

Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten. Wij helpen u graag.

Contact »
delen