Scheiden in het buitenland: wat zijn de gevolgen voor alimentatie?

09 / 12 / 2019 Sophie Zeilstra

In de Nederlandse wet is het recht op kinder- en partneralimentatie opgenomen. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap blijft een wederzijdse financiële zorgplicht voor elkaar bestaan. Dit wordt lotsverbondenheid genoemd en is de grondslag voor partneralimentatie. Ten aanzien van kinderalimentatie geldt dat beide ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun kinderen.

Partner- en kinderalimentatie

Bij het vaststellen van de hoogte van partneralimentatie wordt gekeken naar behoefte en draagkracht. Hierbij speelt niet alleen het inkomen van beide partners een rol, maar ook de uitgaven die zij gewend waren gedurende het huwelijk.

Ook de omvang van kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van behoefte en draagkracht. De behoefte van een kind wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van de Nibud-normen. Deze normen zijn gebaseerd op onderzoek door het CBS naar de kosten van kinderen in huishoudens. Via deze tabellen kun je aflezen wat de behoefte van een kind per maand is bij een bepaald gezinsinkomen. In sommige gevallen dekt dit behoeftebedrag niet alle kosten van een kind, omdat er bijzondere kosten zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan kosten voor topsport. In dat geval kan het behoeftebedrag worden opgehoogd met dergelijke kosten.

Vervolgens wordt aan de hand van de draagkracht van de ouders bepaald in hoeverre iedere ouder bij moet dragen in de kosten van het kind. De wijze waarop de zorg- en opvoedingstaken zijn verdeeld, is ook van invloed op het te betalen bedrag.

Scheiden in buitenland kan gevolgen hebben voor alimentatie

Hoewel Nederland het recht op alimentatie kent, geldt dit niet overal ter wereld. Het alimentatierecht kan per land verschillen, net als de wijze waarop dit wordt vastgesteld. Dit betekent dat scheiden in het buitenland gevolgen kan hebben voor het recht op alimentatie.

Scheiden in het buitenland

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u wilt scheiden in het buitenland. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft of omdat een van u in het buitenland woont en u niet aan de vereisten voldoet om in Nederland te kunnen scheiden.

Buitenlands recht en alimentatie

Als u in het buitenland gaat scheiden, is het van belang om te achterhalen of u aanspraak kunt maken op alimentatie.

  • De eerste vraag die moet worden beantwoord is welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een verzoek tot het vaststellen van alimentatie.
  • Vervolgens moet worden vastgesteld welk recht moet worden toegepast. Indien u in het buitenland gaat scheiden, dan dient u bij een advocaat in dat land te informeren naar het alimentatierecht aldaar.

Vanuit Nederlands perspectief wordt bij partner- of kinderalimentatie in beginsel de Europese Alimentatieverordening uit 2008 en het Haags Alimentatieprotocol van 23 november 2007 geraadpleegd ter beantwoording van de twee voorgenoemde vragen. Volgens de Alimentatieverordening is de hoofdregel dat de rechtbank, waar ofwel de alimentatiegerechtigde ofwel de verweerder zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, bevoegd is kennis te nemen van een alimentatieverzoek. Op deze hoofdregels bestaan uitzonderingen.

Het Haags Alimentatieprotocol hanteert als hoofdregel dat het recht van het land waar de alimentatiegerechtigde zijn of haar gewone verblijfplaats heeft, van toepassing is. Ook op grond van dit protocol gelden er bijzondere regels en uitzonderingen in bepaalde gevallen. Zo is er bijvoorbeeld in het geval van kinderalimentatie een uitzondering gemaakt voor de situatie waarbij een minderjarige in een land woont, waar geen aanspraak bestaat op alimentatie. In dat geval is het recht van toepassing waar de procedure aanhangig is.

Mocht u dus voordat de echtscheidingsprocedure wordt gestart, naar een land verhuizen met uw kind waar geen recht op kinderalimentatie bestaat, dan kunt u mogelijk alsnog aanspraak maken op alimentatie als u in Nederland gaat scheiden en hier een verzoek doet tot het vaststellen van kinderalimentatie.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft en in het buitenland woont, kan het in sommige gevallen dus verstandig zijn om de echtscheidingsprocedure in Nederland te starten. Ook een buitenlands huwelijk kan in beginsel in Nederland ontbonden worden, mits wordt voldaan aan bepaalde criteria. Bovendien is bij een echtscheiding die in Nederland is uitgesproken, niet automatisch het Nederlandse recht van toepassing. Op ieder aspect van een echtscheiding, kan namelijk verschillend recht van toepassing zijn.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk om zelf te bepalen wat het toepasselijk recht is. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen dat het Nederlands recht van toepassing is op de partneralimentatie, indien een van u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit noemt men ook wel een ‘rechtskeuze’. Dit is niet mogelijk ten aanzien van kinderalimentatie. Voor het maken van een rechtskeuze kan een echtscheidingsadvocaat u van advies voorzien.

Internationaal familierechtadvocaat

Wilt u meer informatie over scheiden in het buitenland en de gevolgen voor eventuele alimentatie? LINK Advocaten helpt u graag. Wij zijn bij uitstek het advocatenkantoor voor internationale echtscheidingen en expats. Door onze ruime ervaring en uitgebreid netwerk van buitenlandse advocatenkantoren kunnen wij u uitstekend adviseren.

Contact »
delen