Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LINK Advocaten Coöperatief U.A.

1. LINK Advocaten Coöperatief U.A. is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. LINK Advocaten Coöperatief U.A. heeft vestigingen in Amsterdam en Amersfoort, die beiden handelen onder de handelsnaam LINK Advocaten. LINK Advocaten is de handelsnaam van LINK Advocaten Coöperatief U.A., statutair gevestigd te Amsterdam (Handelsregister nr. 56312377).

2. Onder LINK Advocaten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan LINK Advocaten Coöperatief U.A. Onder partner wordt verstaan een persoon die (indirect) lid is van LINK Advocaten Coöperatief U.A. dan wel een persoon die als gevolmachtigde van de coöperatie de bijzondere titel van partner heeft gekregen. Onder derde wordt verstaan ieder ander dan LINK Advocaten Coöperatief U.A. ten aanzien van wie een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikelen 3 en 4 bestaat of gesteld wordt.

3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan LINK Advocaten, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van LINK Advocaten werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door LINK Advocaten worden onderhouden.

5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4.

6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

7. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door LINK Advocaten Coöperatief U.A. ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van LINK Advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door LINK Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

9. LINK Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:

(i) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van LINK Advocaten Coöperatief U.A. bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen LINK Advocaten Coöperatief U.A. voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (ii) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.

10. LINK Advocaten zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. LINK Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. LINK Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.

11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door LINK Advocaten van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

12. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is LINK Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

13. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LINK Advocaten afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van LINK Advocaten.

14. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door LINK Advocaten in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 15.000. De leden van de coöperatie, haar bestuurders, alsmede al degenen die voor LINK Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

15. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3, 4 en 5 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien LINK Advocaten als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

16. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.