Internationale kinderontvoering: wat kan ik doen?

11 / 03 / 2022 Sophie Zeilstra

Van kinderontvoering is sprake als een kind tegen de wil van één van de ouders die het ouderlijk gezag hebben, wordt meegenomen naar of wordt vastgehouden in een ander land.

Internationale kinderontvoering

In Nederland komt kinderontvoering nog regelmatig voor. Voor deze situaties is een speciaal verdrag opgesteld: het Haags Kinderontvoeringsverdrag van 1980. Het uitgangspunt van dit verdrag is dat ontvoerde kinderen zo snel mogelijk naar hun normale woonland terug moeten keren.

U kunt een verzoek tot teruggeleiding indienen bij de Centrale Autoriteit als uw kind jonger is dan 16 jaar, u het gezag heeft over het kind en zijn of haar gewone verblijfplaats in Nederland had.

Dreigende ontvoering

Als u bang bent dat uw kind door uw (ex-)partner zal worden meegenomen naar het buitenland, is het belangrijk om eerst uw situatie te laten beoordelen. Wij helpen u te onderzoeken of er sprake is van enkel angst of, dat er een reëel risico op een ontvoering bestaat.

Als er sprake is van een mogelijk dreigende ontvoering speelt een aantal factoren een rol. Als er directe aanwijzingen zijn dat uw kind door uw (ex-)partner naar het buitenland zal worden meegenomen, is het van belang dat u direct actie onderneemt. Wij kunnen u mogelijk de hulp bieden die u nodig heeft: neem contact met ons op.

Verdragsluitende landen – Haags Verdrag 1980

Wanneer uw kind is ontvoerd, zijn een aantal factoren bepalend voor de mogelijke acties die u kunt ondernemen.

Rechtshulpverzoek

Is uw kind meegenomen naar een land dat aangesloten is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980? Dan kan de CA (Nederlandse Centrale Autoriteit voor Internationale Kinderaangelegenheden) een rechtshulpverzoek indienen om de kinderen uit het buitenland terug te laten keren. In internationale kinderontvoeringszaken naar verdragslanden is de CA de coördinerende organisatie tussen Nederland en het buitenland.

Ontvoering naar Nederland

Bij een ontvoering naar Nederland kunt u de CA inschakelen om na te gaan of vrijwillige terugkeer mogelijk is, of dat grensoverschrijdende bemiddeling tot een oplossing kan leiden. Indien dit niet het geval is kunt u, bijgestaan door een gespecialiseerde kinderontvoeringsadvocaat, een gerechtelijke procedure starten bij de Rechtbank Den Haag om de terugkeer van het kind te bewerkstelligen.

Het Haags Kinderontvoeringsverdrag wordt door de Nederlandse rechterlijke macht strikt geïnterpreteerd. De rechter zal het kind terugsturen, tenzij de ontvoerende ouder met succes in beroep gaat op grond van de weigeringsgronden van het verdrag. Dit wordt in Nederland echter niet gemakkelijk geaccepteerd. In Nederland wordt er daarnaast geen onderscheid gemaakt tussen ontvoerde kinderen die in Nederland verblijven vanuit een land dat niet onder het Haags Verdrag valt, en vanuit een land dat wel onder het Haags Verdrag valt. Wij behandelen alle inkomende verzoeken tot terugkeer van een kind dat in Nederland verblijft op dezelfde manier, op grond van artikel 2 van de Uitvoeringswet.

Het is vaak niet voldoende om advies in te winnen bij een algemene familierechtadvocaat, die wellicht niet bekend is met dit zich snel ontwikkelende rechtsgebied. Een verkeerde stap kan in het geval van kinderontvoering verstrekkende gevolgen hebben.

Niet-verdragsluitende landen

Ook in het geval van ontvoering naar niet-verdragslanden kunt u een beroep doen op de CA. Er zal worden geprobeerd de zaak via diplomatieke kanalen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het buitenland op te lossen. De juridische kwesties die hierbij komen kijken zijn een stuk complexer en vereisen de hulp van een specialist.

Het kind komt op de eerste plaats

Wij raden aan om, indien mogelijk, contact op te nemen met de ontvoerende ouder om samen tot een passende oplossing te komen. Wij kunnen u in dergelijke situaties de hulp bieden die u nodig heeft. Tijdens de bemiddeling staan de belangen van het kind en een blijvend positieve relatie tussen de ouders en andere leden van het gezin centraal.

Het terug ontvoeren van het kind wordt te allen tijde sterk afgeraden. Niet alleen kan dit leiden tot ernstige emotionele en psychische gevolgen voor uw kind, ook zult u zelf te maken krijgen met negatieve of juridische gevolgen.

Indien bemiddeling geen optie is, kunnen wij u bijstaan in een procedure voor de bijzondere kinderontvoeringsrechtbank in Den Haag.

Specialist kinderontvoering

Bij een kindontvoering is het van cruciaal belang dat iedereen die kinderen wil verhuizen of kinderen van het ene land naar het andere wil laten terugkeren, zich laat adviseren door een specialist in kinderontvoeringsrecht.

Alexander Leuftink is de gespecialiseerde kinderontvoeringsadvocaat van LINK advocaten. Hij is lid van DIAL en geregistreerd advocaat kinderontvoering bij het International Child Abduction Centre.

Neem dan contact op met Alexander via ons kantoor in Amsterdam.

delen