Gezamenlijk ouderlijk gezag door erkenning: wetsvoorstel aangenomen

27 / 01 / 2021 Sophie Zeilstra

Bent u niet getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap met de ouder van uw kind, tijdens de geboorte? Dan krijgt u niet automatisch beiden het ouderlijk gezag over uw kind. De moeder is dan belast met het eenhoofdig gezag.

In de Tweede Kamer is recentelijk een wetsvoorstel aangenomen dat hier verandering in brengt, zodat ook de tweede ouder die het kind erkent automatisch ouderlijk gezag krijgt.

Wetsvoorstel gezag door erkenning

Dankzij dit aangenomen wetsvoorstel wordt vastgelegd dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij het erkennen van hun kind automatisch ouderlijk gezag krijgen, zonder hiervoor een apart verzoek te hoeven indienen bij de rechtbank.

Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) en Van Wijngaarden (VVD) hebben het initiatief voorgesteld. Eind 2020 is dit voorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Nu moet de Eerste Kamer nog instemmen met de verandering in de wetgeving; hierna is de wet pas definitief.  

Doel van het wetsvoorstel

De initiatiefnemers willen met het wetsvoorstel de belangen van het kind waarborgen. Het wetsvoorstel zorgt op meerdere vlakken voor verbetering, namelijk door:

  1. Het wegnemen van het ongerechtvaardigde onderscheid tussen (kinderen geboren uit) enerzijds gehuwde ouders en (uit) anderzijds ongehuwde ouders, met betrekking tot de uitoefening van het gezag.
  2. Het zodanig aanpassen van het Burgerlijk Wetboek dat de bepalingen beter aansluiten op de huidige maatschappelijke verwachtingen.
  3. Het wegnemen van de problemen die door de huidige regelgeving worden veroorzaakt.
  4. Het beter waarborgen van het belang van het kind.

Huidige regeling

In de huidige situatie is het zo dat ongehuwde of niet-geregistreerde partners de rechtbank moeten verzoeken tot het verkrijgen van ouderlijk gezag, indien de moeder daarmee niet instemt. Na het erkennen van een kind blijft de moeder automatisch de gezaghebbende ouder, wanneer de ouders niet door een huwelijk of geregistreerd partnerschap verbonden zijn.

Deze situatie is achterhaald, gezien de huidige samenleving en maatschappelijke normen. Bij het erkennen van het kind hoort ook het ouderlijk gezag. Voor veel mensen is het onbekend dat dit niet de standaard is, wat soms voor problemen kan zorgen.

Wat is ouderlijk gezag?

Wanneer u als ouder het kind erkent, heeft u een juridische band. U heeft de plicht om het kind te verzorgen en te onderhouden en het kind is uw erfgenaam. In de huidige situatie zorgt erkenning er niet voor dat u ook de wettelijke verantwoordelijkheid over uw kind heeft: het ouderlijk gezag.

Het ouderlijk gezag is nodig om beslissingen te nemen die nodig zijn in de opvoeding en verzorging van een kind. Denk hierbij aan het aanvragen van een bankrekening of een paspoort.

Problemen in huidige situatie

In de huidige wetgeving kan het gebeuren dat een ouder onbewust niet het ouderlijk gezag heeft. Dit omdat men er in sommige gevallen vanuit gaat dat het aangeven en erkennen van een kind al automatisch betekent dat u over ouderlijk gezag beschikt.

Om dit gezag nu te verkrijgen moet een verzoek gedaan worden aan de rechtbank als de moeder niet instemt. Een onnodige handeling die voorkomen kan worden met de nieuwe wetgeving. Als moeder het wel eens is met het gezamenlijk gezag, dan kunnen partijen dit gezag laten aantekenen in het Gezagsregister.

Ouderlijk gezag is nodig om bijvoorbeeld toestemming te geven voor een medische behandeling of met het kind te reizen buiten landsgrenzen. 

Advies van een familierechtadvocaat

Heeft u problemen met het ouderlijk gezag en heeft u advies nodig van een expert? De familierechtadvocaat van LINK Advocaten kunnen u bijstaan in het vinden van een oplossing. Neem contact op met LINK Advocaten voor het juiste advies.

delen