Internationaal privaatrecht: wat is het en waar bestaat het uit?

26 / 02 / 2018 Alexandra Morot

Internationaal recht, ook wel afgekort met IPR, is een overkoepelende term voor rechtsgebieden waarbij meerdere landen of staten betrokken zijn. Een van de rechtsgebieden die onder het internationaal recht vallen, is het internationaal privaatrecht.

Het internationaal privaatrecht bepaalt in internationale zaken:

  • welke rechtbank internationaal bevoegd is om over een bepaald onderwerp te oordelen;
  • welk recht van toepassing is;
  • en of een uitspraak in een ander land wordt erkend en ten uitvoer kan worden gelegd in Nederland (of de andere richting op; of een Nederlandse uitspraak wordt erkend in het buitenland) .

Het internationaal privaatrecht is dus niet een rechtsgebied op zich, maar het omvat de regels waarmee kan worden vastgesteld welk nationaal recht van toepassing is (en ook dus weer bevoegde rechter en erkenning).

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht speelt een belangrijke rol bij internationale zaken op het gebied van familierecht zoals huwelijk, echtscheiding en nalatenschap. Bij een internationale echtscheiding of een internationale nalatenschap bepaalt het internationaal privaatrecht namelijk van welk land het recht toegepast moet worden en welke rechter bevoegd is om te oordelen over een bepaalde kwestie.

Onder het internationaal privaatrecht valt ook de vraag of een gerechtelijke uitspraak wordt erkend in een ander land. Dit is van belang indien er sprake is van verschillende nationaliteiten en / of verblijfplaatsen in verschillende landen.

Brussel II Bis verordening

Een belangrijke verordening op het gebied van het familierecht is de Brussel II Bis verordening. Deze verordening is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. De Brussel II Bis verordening heeft betrekking op de bevoegdheid van de rechter bij een echtscheiding en op de vraag of een uitspraak ook in een ander land ten uitvoer kan worden gelegd, maar niet op de vraag welk recht van toepassing is.

Het komt voor dat het recht van één land aangewezen wordt, maar in complexere zaken kan het recht van meerdere landen van toepassing zijn. Op elk aspect van een echtscheiding, zoals kinderen, alimentatie of de huwelijksgoederengemeenschap, kan een ander recht van toepassing zijn of een andere rechter bevoegd zijn.

Een voorbeeld: een echtpaar scheidt in Nederland en beide echtgenoten hebben de Nederlandse nationaliteit, maar de moeder woont met de kinderen in Frankrijk. Dan kan het voorkomen dat de Nederlandse rechter volgens de Brussel II Bis verordening bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken waarbij het Nederlands recht van toepassing is op de echtscheiding, maar het Franse recht moet worden toegepast als het gaat om de kinderen en de partneralimentatie.

Internationaal publiekrecht en Europees recht

Naast internationaal privaatrecht bestaan er andere internationale rechtsgebieden. Bijvoorbeeld het internationaal publiekrecht, dat als doel heeft dat staten vreedzaam met elkaar omgaan, en het Europees recht, het recht van de Europese Unie. Meer over deze rechtsgebieden lees je in ons artikel “Wat is het verschil tussen nationaal, internationaal en supranationaal recht?”.

Advocaat internationaal privaatrecht

Meer informatie over internationaal privaatrecht of bent u betrokken bij een internationale echtscheiding? Neem contact op met LINK Advocaten, gespecialiseerd in internationaal privaatrecht.

Contact »
delen