Alimentatie

Na een echtscheiding kan er sprake zijn van alimentatie. Er zijn twee vormen alimentatie:

  1. kinderalimentatie
  2. en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Het vaststellen van een kinderalimentatie is maatwerk. Beide ouders zijn financieel verantwoordelijk voor hun kinderen.

In grote lijnen wordt een kinderalimentatie op de volgende manier berekend:

  • Enerzijds moet er worden vastgesteld of afgesproken wat een kind nodig heeft (behoefte) en anderzijds wat er kan worden betaald (draagkracht).
  • De behoefte van een kind wordt doorgaans met behulp van de zogenaamde Nibud-tabellen bepaald – zie hiervoor onder meer www.alimentatie.nl, www.nibud.nl en www.rechtspraak.nl. De uitgangspunten voor de vaststelling van de behoefte van de kinderen zijn het netto gezinsinkomen, het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijden.
  • Vervolgens wordt er gekeken naar de draagkracht van beide ouders, om ieders aandeel in de kosten van de kinderen vast te stellen. Ook is de draagkracht van de alimentatieplichtige relevant om te beoordelen in hoeverre die zijn/haar aandeel in de totale kosten van het kind kan betalen.

Partneralimentatie

Het huwelijk brengt voor de echtgenoten lotsverbondenheid met zich mee. Deze lotsverbondenheid is de grondslag voor partneralimentatie: een financiële onderhoudsplicht na echtscheiding.

Het alimentatierecht is volop in beweging:

  • Tot 1 januari 2020 betrof de wettelijke partneralimentatieduur maximaal 12 jaar, vanaf de datum waarop het huwelijk is ontbonden.
  • Per 1 januari 2020 is de duur van partneralimentatie verkort naar maximaal 5 jaar, met een aantal uitzonderingen.

Lees er meer over in ons blog Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer.

Let op: de nieuwe maximale duur van 5 jaar geldt alleen voor partneralimentatieverplichtingen waarbij het verzoek tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 is ingediend; de nieuwe wet heeft geen terugwerkende kracht.

Onduidelijkheid

Tussen aanstaande ex-echtgenoten is vaak veel onduidelijkheid wat de wet in het kader van een partneralimentatie voorschrijft.

De hoogte van een partneralimentatie is afhankelijk van:

  1. de behoefte van de alimentatiegerechtigde
  2. en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

In de rechtspraak wordt de welstand die men tijdens het huwelijk gewend was, vaak als leidraad gebruikt om de behoefte van de alimentatiegerechtigde te kunnen vaststellen. Niet alleen het inkomen van beide echtgenoten speelt hierbij een rol, maar ook de uitgaven die zij gewend waren te doen.

Vaststelling van de behoefte is maatwerk. In de rechtspraak is wel een vuistregel ontwikkeld om de behoefte vast te stellen. De vuistregel houdt in dat de behoefte gelijk wordt gesteld aan 60% van het netto gezinsinkomen, verminderd met de kosten van de kinderen. Deze vuistregel is alleen toe te passen in situaties waarin er sprake is van een modaal inkomen.

Daarbij komt dat in vrijwel alle situaties degene die aanspraak maakt op de betaling van een partneralimentatie een behoeftelijst zal moeten opstellen. Aan de hand van een behoeftelijst worden de kosten van degene die aanspraak maakt op een partneralimentatie nauwkeurig in kaart gebracht.

Inkomstenbelasting bij partneralimentatie

Degene die partneralimentatie ontvangt, of zal ontvangen, dient hierover inkomstenbelasting te betalen. Het gaat dus om een bruto bedrag.

De alimentatieplichtige kan de betreffende bedragen fiscaal aftrekken. Voor hem of haar is de betaling van een partneralimentatie een persoonsgebonden aftrekpost.

Partneralimentatie afkopen

Er zijn mogelijkheden om een partneralimentatie af te kopen. Degene die aanspraak maakt op een partneralimentatie ontvangt dan een som ineens.

Het afkopen van een partneralimentatie wordt alleen geadviseerd met uitstekende juridische en fiscale begeleiding. Uiteraard dient uw specifieke situatie zich ook hiervoor te lenen.

Meer weten?

Meer weten over kinderalimentatie of partneralimentatie? Of op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan in een gerechtelijke procedure? Neem contact op met LINK Advocaten.

Contact »