Zuiver aanvaarden van een nalatenschap: de gevolgen

28 / 02 / 2022 Martin Weenink

Een naaste is overleden en u ontvangt een erfenis. U krijg de keus: erfenis aanvaarden of verwerpen. Indien u besluit de erfenis zuiver te aanvaarden, dan wordt u officieel erfgenaam. Zuiver aanvaarden betekent dat u, samen met andere erfgenamen, naast de bezittingen ook aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Daarnaast betekent zuiver aanvaarden dat u samen met de andere erfgenamen verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de erfenis

Wanneer u de nalatenschap zuiver aanvaart, doet u dat zonder enig voorbehoud. Dat betekent dat u geconfronteerd kunt worden met gevolgen, zoals met hoge schulden. Wanneer u de erfenis eenmaal zuiver heeft aanvaard, is het enkel nog bij hoge uitzondering mogelijk om op deze keuze terug te komen. Een hoge uitzondering geldt bijvoorbeeld wanneer er achteraf hoge schulden blijken te zijn waar u niks vanaf wist en ook niet had kunnen weten. U gaat daarvoor naar de rechter. Indien u geen actie heeft ondernomen om te onderzoeken of er mogelijke schulden zijn, kunt u niet op uw keuze terugkomen. 

Nalatenschap per ongeluk zuiver aanvaarden

Wanneer u een nalatenschap zuiver aanvaardt, laat u dit officieel vastleggen door een griffie van de rechtbank. In de wet zijn er daarnaast regels vastgesteld rond het per ongeluk zuiver aanvaarden van een nalatenschap. Wanneer u nog niet zeker weet of u de erfenis zuiver wilt aanvaarden, dient u zich niet als een erfgenaam te gedragen. Bijvoorbeeld: 

  • Neem geen waardevolle spullen van de overledene mee naar huis, zonder dat u op papier vastlegt dat het uit veiligheidsoverweging is;
  • Betaal geen schuldeiser met geld uit de nalatenschap of eigen geld (begrafeniskosten uitgezonderd);
  • Neem geen geld op van de gezamenlijke rekening.

Uit bescherming tegen eventuele schulden kunnen minderjarigen niet zuiver aanvaarden. Erfgenamen jonger dan 18 jaar kunnen kiezen tussen beneficiair aanvaarden en verwerpen van een erfenis.

Beneficiair aanvaarden 

Bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis, erft u samen met de andere erfgenamen alle bezittingen en schulden, maar bent u niet aansprakelijk voor de schulden wanneer deze groter zijn dan de nalatenschap. Dat betekent dat er geen beroep wordt gedaan op uw eigen vermogen.

Beneficiair aanvaarden wordt ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Eén van de vele verplichtingen die komen kijken bij beneficiaire aanvaarding, is dat de erfgenamen een beschrijving van de nalatenschap moeten (laten) opmaken. De voorwaarde voor een dergelijke vorm van aanvaarden is dan ook dat de verplichte procedure die gevolgd moet worden rond het afwikkelen van de nalatenschap, goed wordt uitgevoerd. De erfgenamen zijn bij een beneficiaire aanvaarding als vereffenaars samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. 

Automatisch beneficiair aanvaarden? 

Recentelijk is er een wetsvoorstel geweest waarbij een systeemwijziging is voorgesteld; alle nalatenschappen zouden automatisch beneficiair aanvaard moeten worden. Dit is niet doorgevoerd waardoor u nu nog steeds de keuze moet maken in de wijze van aanvaarden. Het verschil tussen beneficiair aanvaarden en zuiver aanvaarden van de nalatenschap zit in de opvolging van de aanvaarding en heeft invloed op de kosten en de vereffeningsprocedure. 

Verwerping van de nalatenschap 

Kiest u voor verwerping van de nalatenschap, dan doet u afstand van het materiaal dat de erflater achterlaat. U hebt geen recht op persoonlijke spullen, maar wordt ook niet aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. Daarnaast wordt u niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap en mag u zich hier op geen enkele wijze mee bemoeien. U bent verplicht om de keuze voor verwerping van de nalatenschap te laten vastleggen bij de griffie.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen