Executeur

Een executeur (voorheen: executeur testamentair) is iemand die via een testament wordt aangezocht om de nalatenschap af te wikkelen. De taken en bevoegdheden van executeurs zijn geregeld in de wet, maar een erflater kan in een testament de taken nader omschrijven.

De taken en bevoegdheden kunnen variëren van het praktisch regelen van de begrafenis met alle organisatorische aspecten daaromheen tot en met het beheren en verdelen van de erfenis. In het laatste geval moet de executeur wel tevens zijn benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder.

Wie kan executeur zijn?

De erflater kan zelf bepalen wie executeur van zijn nalatenschap is. Dit kan een natuurlijk persoon zijn (een erfgenaam of iemand anders) of een rechtspersoon (een stichting of een besloten vennootschap). Een executeur is pas executeur nadat hij heeft aanvaard.

Welke taken en bevoegdheden heeft een executeur?

Meestal bepaalt het testament de bevoegdheden van de executeur. Soms is daarin opgenomen dat de  executeur alleen verantwoordelijk is voor de uitvaart. In de meeste gevallen wordt de executeur echter tevens benoemd om de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het testament is dan vaak ook geregeld of hij in dat kader toestemming nodig heeft voor de verkoop van bepaalde bezittingen. Een executeur mag de nalatenschap niet verdelen, tenzij hij in het testament is benoemd tot afwikkelingsbewindvoerder.

Uiteindelijk moet de executeur over zijn handelen verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wie beschikt over goederen in een nalatenschap?

Zolang een executeur het beheer over een nalatenschap heeft, zijn de erfgenamen niet bevoegd om te beschikken over de bezittingen die tot de nalatenschap behoren. Ook is de executeur volgens de wet bij uitsluiting van de erfgenamen bevoegd om namens de nalatenschap gerechtelijke procedures te voeren. De kantonrechter kan hierop echter uitzonderingen toestaan.

Meningsverschil met executeur

Tussen de erfgenamen en de executeur kunnen problemen ontstaan. Als erfrechtspecialisten kunnen wij u hierover adviseren en u zonodig bijstaan in een eventuele gerechtelijke procedure. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met erfrechtadvocaten Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn.

Contact »