Mag de hoogte van alimentatie zomaar verlaagd worden?

09 / 05 / 2019 Martin Weenink

Alimentatie is een financiële onderhoudsplicht die twee vormen kent: partneralimentatie en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Een aanspraak op partneralimentatie kan ontstaan na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap van twee partners met een relevant inkomensverschil. Volgens de wet bent u namelijk ook na de ontbinding van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) nog steeds verplicht om elkaar financieel te onderhouden.

De grondslag voor partneralimentatie is de lotsverbondenheid die partners aangaan bij de huwelijkssluiting dan wel een geregistreerd partnerschap. De hoogte van de alimentatie wordt berekend op basis van twee factoren;

  1. de behoefte van de ontvanger
  2. en de draagkracht van de betaler.

Lees ook: Hoe wordt alimentatie na een echtscheiding berekend?

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is de onderhoudsplicht voor kinderen door ouders. Ouders zijn verplicht bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen. Indien ouders uit elkaar gaan kunnen zij een regeling treffen over de verdeling van de kosten van de kinderen. Als partijen er niet uitkomen, dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

Voor de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt eerst de behoefte van de kinderen vastgesteld. Hierbij staat de vraag centraal hoeveel de kinderen kosten. Veelal wordt aansluiting gezocht bij de zogenaamde NIBUD-normen. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de kosten van kinderen binnen huishoudens. Vervolgens wordt berekend hoeveel iedere ouder naar rato van draagkracht dient bij te dragen in deze kosten.

Ook indien de ouders nooit een affectieve relatie hebben gehad is de vader alimentatieplichtig. Kinderalimentatie heeft voorrang op partneralimentatie.

Vastgestelde alimentatie wijzigen

Als de afspraken over de alimentatie eenmaal zijn vastgelegd in een door partijen ondertekend convenant, of door de rechter zijn bepaald in een gerechtelijke uitspraak, dan kan de alimentatie niet zomaar gewijzigd worden.

Alimentatie kan niet eenzijdig worden gewijzigd. Hiervoor dienen partijen overeenstemming te bereiken. Indien een partij niet instemt met een wijziging kan de ander in bepaalde gevallen een verzoek aan de rechter voorleggen tot wijziging van de alimentatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als er wijzigingen zijn in uw situatie waardoor uw draagkracht is gedaald. Daarnaast kunnen wijzigingen in de situatie van uw ex-partner aanleiding geven tot de wijziging van het alimentatiebedrag. Denk hierbij aan een nieuwe baan of een nieuwe relatie, waardoor zijn of haar behoefte daalt.

Indien het niet lukt om gezamenlijk tot nieuwe afspraken te komen, dan dan kunt u de hulp van een advocaat inschakelen. U dient dan wel te kunnen aantonen dat u het huidige alimentatiebedrag niet meer kunt betalen of dat de behoefte van uw ex-partner is gewijzigd. De rechter beoordeelt dan of er aanleiding bestaat om het bedrag te wijzigen.

Duur partneralimentatie

Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 nog niet hebben bereikt.

De duur van de partneralimentatie is momenteel afhankelijk van de duur van het huwelijk en of partijen wel of geen kinderen hebben samen.

In de huidige wetgeving gelden voor de partneralimentatie de volgende termijnen:

  • Twaalf jaar in geval van een huwelijk waaruit kinderen zijn geboren dan wel een huwelijk dat langer dan vijf jaar geduurd heeft;
  • Net zo lang als de duur van het huwelijk, bij een huwelijk waarbinnen geen kinderen zijn geboren en indien partijen korter dan vijf jaar gehuwd zijn geweest.

Overigens heeft de Tweede Kamer in december 2018 een wetsvoorstel aangenomen ten aanzien van de verkorting van de duur van een partneralimentatieverplichting.

Indexatie

Jaarlijks dient een wettelijk verplichte verhoging toegepast te worden op zowel kinder- als partneralimentatie: de zogenaamde indexering van alimentatie.

Alimentatie wijzigen met behulp van advocaat

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of bent u op zoek naar een advocaat die u kan helpen met het aanvragen van een herziening voor de alimentatie? Neem dan contact op met een gespecialiseerde familierechtadvocaat van LINK Advocaten.

Contact »
delen