Benoeming tot executeur: wel of niet aanvaarden?

30 / 06 / 2021 Chantal van Baalen

Als executeur (voorheen: testamentair executeur) bent u verantwoordelijk voor het afwikkelen van een erfenis. Een aanstelling tot executeur is dus een blijk van vertrouwen van de erflater. Toch is het altijd mogelijk om de benoeming te weigeren. Het is verstandig eerst de nalatenschap te onderzoeken, voor u een aanstelling accepteert.

Plichten en taken van de executeur

Als executeur beheert u alle bezittingen en vermogens in een nalatenschap. U moet een boedelbeschrijving opstellen en de nabestaanden op de hoogte houden van de afwikkeling van de nalatenschap.

De wet omschrijft uw plichten als volgt:

Hij moet met bekwame spoed een boedelbeschrijving met inbegrip van een voorlopige staat van de schulden der nalatenschap opmaken (…) en de hem bekende schuldeisers oproepen tot indiening van hun vorderingen bij de boedelnotaris of, indien deze ontbreekt, bij een der executeurs. De aanmelding van een vordering stuit de verjaring.

De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven.

Aangifte erfbelasting

Daarnaast bent u verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Hoewel dit een formaliteit lijkt, wordt u hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. Dit kan tot problemen leiden bij verzwegen vermogen of vorderingen. Laat daarom goed de omstandigheden onderzoeken alvorens de rol van executeur te aanvaarden.

Praktische afhandeling

Naast het beheren van bezittingen en vermogens bent u ook verantwoordelijk voor de praktische afhandeling van het sterfgeval. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de begrafenis regelt, lopende abonnementen opzegt en bezittingen laat taxeren.

Ben ik ook verantwoordelijk voor de verdeling?

Nee, de executeur is niet verantwoordelijk voor de verdeling van de erfenis, tenzij dit is anders is geregeld in het testament. De verdeling van de erfenis is te vinden in het testament en/of in de regels uit het erfrecht. Wel moet u erop toezien dat de verdeling goed gebeurt.

Krijg ik een vergoeding?

In de wet is vastgesteld dat de executeur recht heeft op 1% van het vermogen van de erflater, op de dag van overlijden. In het testament kan hiervan worden afgeweken. Er kan bijvoorbeeld een vast bedrag of ander percentage worden afgestemd. Ook is het mogelijk in het testament vast te leggen dat er geen vergoeding voor de executeur geldt.

Wat als ik mijn verplichtingen niet nakom?

Het kan gebeuren dat u (moedwillig of door omstandigheden) uw verplichtingen niet nakomt. Bijvoorbeeld door bepaalde bezittingen achter te houden of door pas uit te keren als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. De nabestaanden kunnen echter via de rechter van u afdwingen dat u uw verplichtingen nakomt. Bij ernstig plichtsverzuim kunt u worden ontslagen.

Vragen

Een benoeming tot executeur roept vaak vragen op, zoals:

  • Is het verstandig om de benoeming te aanvaarden?
  • Welke informatie moet ik wel en niet aan de nabestaanden verstrekken?
  • Wat te doen in het geval van onenigheid met de nabestaanden?

Bij alle vragen op het gebied van nalatenschappen en erfrecht kan LINK Advocaten hulp bieden. Ook kunt u (een gedeelte van) uw taken als executeur aan ons uitbesteden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een erfrechtadvocaat van LINK Advocaten.

Contact »
delen