Opstellen ouderschapsplan

Wanneer ouders besluiten om niet met elkaar verder te gaan, dan is het belangrijk dat er goede regelingen worden getroffen voor de zorg over de kinderen. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. Een scheiding betekent nu eenmaal niet dat er tevens een einde is gekomen aan het ouder zijn.

Het uitgangspunt is een gelijkwaardig ouderschap na scheiding. Om dit te garanderen zijn gehuwde ouders, ouders met een geregistreerd partnerschap en ongehuwde ouders met gezamenlijk gezag vanaf 1 maart 2009 wettelijk verplicht om bij een scheiding een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kind(eren).

Wanneer er sprake is van een echtscheidingsprocedure betekent dit dat een verzoekschrift tot echtscheiding pas door de rechtbank in behandeling wordt genomen als het er een ouderschapsplan aan dat verzoekschrift is gehecht. Dat ouderschapsplan moet in beginsel zowel door u als uw partner zijn ondertekend.

Inhoud ouderschapsplan

In dit ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken opgesteld over:

  • de hoofdverblijfplaats van de kinderen (waar zullen zij na echtscheiding wonen?);
  • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken of de vormgeving van het recht en de verplichting tot omgang (wie verblijft op welk moment waar?);
  • de wijze waarop u en uw partner informatie uitwisselen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen;
  • de kosten van verzorging en opvoeding (kinderalimentatie en kosten kinderopvang).

Andere onderwerpen in het ouderschapsplan

Naast deze door de wet verplicht gestelde te maken afspraken is het verstandig om ook andere onderwerpen in het ouderschapsplan te regelen, zoals wat er gebeurt als één van de ouders wil verhuizen (naar het buitenland) of dat er afspraken worden gemaakt over respectvol ouderschap.

U en uw partner zijn vrij in het vormgeven en het al dan niet opnemen van afspraken in het ouderschapsplan zolang het plan in ieder geval bestaat uit de hiervoor genoemde verplichte onderwerpen.

Voldoet het ouderschapsplan na een bepaalde tijd niet meer aan de feitelijke situatie of treedt er een verandering op door bijvoorbeeld een verhuizing, dan zullen u en uw partner het ouderschapsplan moeten aanpassen.

Mening van uw kind

Bij het opstellen van het ouderschapsplan is de mening van uw kind erg belangrijk. De rechter zal niet eerder beslissen voordat de minderjarige van twaalf jaar of ouder in de gelegenheid is gesteld zijn mening over de voorgenomen regelingen kenbaar te maken.

Dat de minderjarige ook echt bij het opstellen van het ouderschapsplan is betrokken, moet ook uit het ouderschapsplan zelf blijken. De wijze waarop de minderjarige betrokken dient te zijn geweest bij het opstellen van het plan is afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Bij hele jonge kinderen is het voldoende dat het aan hen wordt medegedeeld, terwijl er bij oudere kinderen ook echt mag worden verlangd dat ouders overleg met hen hebben.

Door middel van een kindverklaring dient een minderjarige kind aan de rechtbank kenbaar te maken of hij of zij met de rechter wil praten of dat daarvan wordt afgezien.

Hulp bij opstellen ouderschapsplan door een advocaat

Wij streven samen met u en uw partner naar een op maat gemaakt ouderschapsplan dat past bij de leeftijd van uw kinderen. Daarnaast voorzien wij u graag van informatie over het ouderschapsplan. Wil je zelf een ouderschapsplan opstellen? Bekijk dan de checklist.

Is het niet mogelijk om een door u en uw partner ondertekend ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen, dan zal door de rechter in eerste instantie naar een mediator worden doorverwezen of kunnen u en uw partner doorprocederen over de inhoud van het ouderschapsplan. In dat geval gaat het alleen over de door de wet verplichte onderwerpen. De rechtbank kan ten aanzien van andere onderwerpen geen maatwerk leveren.

Contact »