Wat is vruchtgebruik?

26 / 08 / 2020 Sophie Zeilstra

Bij een erfenis kan er sprake zijn van recht op vruchtgebruik. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u kunt blijven wonen in een huis dat niet uw eigendom is of juist een woning erft die nog bewoond wordt. In een testament kan het recht op vruchtgebruik worden vastgelegd.

Wat betekent vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om andermans (deel van een) vermogen te gebruiken en hierbij ‘van de vruchten te genieten’. Het begrip kan dus vrij letterlijk worden opgevat: het recht om de vruchten van een boom te gebruiken. De boom is dan niet in eigendom van de vruchtgebruiker, maar in een vorm van bruikleen. De vruchten worden wel eigendom van de vruchtgebruiker.

Vruchtgebruik in het erfrecht is meestal van toepassing op een woning of een vermogen. Een woning of vermogen van een erflater wordt dan eigendom van de erfgenamen, maar in vruchtgebruik gesteld van bijvoorbeeld een levenspartner van de erflater. De vruchtgebruiker profiteert dan van de rente van het vermogen of het gebruik van de woning.

Recht van vruchtgebruik

Het recht op vruchtgebruik ontstaat door toewijzing in het testament. In de meeste gevallen gaat het om een hertrouwde ouder, waarbij de ‘nieuwe’ partner vruchtgebruik behoudt over de woning of het vermogen bij het overlijden van de erflater. Het vermogen komt na het overlijden in eigendom van de erfgenamen, maar het recht op vruchtgebruik ligt nog bij de partner van de overledene.

Eerst na het overlijden van de vruchtgebruiker, krijgt de erfgenaam volledige beschikking over zijn of haar eigendom.

Bloot eigendom

Vruchtgebruik kan ook van toepassing zijn op een zakelijk recht. Wanneer het recht op vruchtgebruik als een zakelijk recht wordt ingezet, kan er gesproken worden over het blote eigendom. Met het blote eigendom wordt dan het overdragen van een bezit bedoeld, terwijl de eerste eigenaar nog het recht op vruchtgebruik behoudt. Het blote eigendom betreft meestal een woning, maar is ook mogelijk met bijvoorbeeld een auto of boot.

Een bezitting overdragen als bloot eigendom en op die wijze het vruchtgebruik geven van uw (voorheen eigen) bezitting wordt vaak om belastingtechnische redenen gedaan. Het voordeel hiervan is echter met de jaren geslonken. Overdragen van een bezit als blote eigendom komt dus steeds minder vaak voor.

Vruchtgebruik vastleggen

Wilt u dat uw vermogen bij een bepaald persoon in vruchtgebruik komt na uw overlijden? Dan kunt u dit laten vastleggen in uw testament. Het is afhankelijk van de omstandigheden (en met name uw relatie tot de beoogde vruchtgebruiker) of dit nodig is. Wanneer u gehuwd bent, is uw echtgenoot op grond van het erfrecht namelijk van rechtswege uw wettelijk erfgenaam.

Niet eens met vruchtgebruik, of vruchtgebruik niet verleend?

Het kan voorkomen dat er onenigheid ontstaat rondom het vruchtgebruik van een woning of een vermogen. Als er een conflict is ontstaan rondom het erfrecht, is het verstandig hier professioneel advies over in te winnen. Een erfrechtadvocaat kan u hiermee helpen.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam en Amersfoort

Loopt u tegen problemen aan bij het verdelen van een nalatenschap? En wilt u weten wat een erfrechtadvocaat voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martin Weenink of Chantal van Baalen-van IJzendoorn om uw situatie voor te leggen. Wij helpen u graag.

delen